معنی کلمه 4WS

عبارت کامل: Four Wheel Steering
موضوع: تکنولوژی
سیستم به وسیله کنترل کردن زاویه همه چهار چرخ به بهبود پایداری و واکنش در سرعتهای بالا و همچنین به کم کردن حجم فرمان دادن راننده در سرعتهای پایین کمک میکند.