معنی کلمه 4D

عبارت کامل: Fourth Dimension
موضوع: علمی
در ریاضیات بعد چهارم یا ، یک مفهوم انتزاعی و غیر حقیقی است که ناشی از تعمیم قانون فضای سه بعدی است. این مبحث تقریباً برای مدت دویست سال توسط فلاسفه و ریاضی دانان مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.