معنی کلمه 2D

عبارت کامل: Two Dimensional
موضوع: علمی
در فیزیک و ریاضی و در فضای اقلیدسی به دنباله ای از n عدد حقیقی یک نقطه در فضای n بعدی گفته می شود و هنگامی که n=۲ باشد این نقط درفضای دوبعدی جای دارد.