معنی کلمه 2A

عبارت کامل: Second Amendment
موضوع: عمومی
متمم دوم